DPU DesignAdatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a DP&U Design Kft, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

Adatkezelő megnevezése

A dpu.hu-t a DP&U Design Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Az Adatkezelő jelen nyilatkozatával ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, továbbá a birtokába került adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, továbbá a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

A weboldalunk használata és szolgáltatásaink igénybe vétele önkéntes alapon történik, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése ezen hozzájárulás alapján kerülnek hozzánk, azokat amennyiben szükséges, csakis ezután fogjuk szerződés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapján kezelni.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: DP & U Design Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 26 földszint 4. .

Postacím: 2233 Ecser Kálvária utca 27.

E-mail: info@dpu.hu             

Telefon: +36302038633

Adószám: 12131899-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-467852

Kapcsolattartó: Uzonyiné Nagy Erzsébet    

Tárhely szolgáltató: https://megacp.com/

Weblap: www.dpu.hu

Megismertetjük az Önök számára is fontos kifejezések értelmezését:

 • Adatkezelő                 A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi személy, esetünkben Társaságunk.
 • Érintett                      Jelentik azon élő természetes személyeket, akikről személyes adatokat tárolunk, így mindazon jelenlegi, a múltbeli és a leendő munkavállalókat, közreműködőket (ügyfeleket, beszállítókat, partnereket stb.), akikkel bármilyen jogviszonyba lép a Társaságunk, és tőlük személyes adatokat gyűjtünk, kapunk.
 • EU                             Európai Unió
 • GDPR, Info tv            Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba, valamint a 2011. évi CXII törvény
 • Személyes adatok     Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, vagyis olyan élő személyre vonatkozó adatokat jelentenek, akik azonosíthatóvá válnak a Társaságunk által kezelt adatokból. A személyes adatok lehetnek tényszerűek (például név, cím vagy születési idő, születési hely, anyja neve), vagy véleményen alapulóak (például teljesítményértékelés). Más azonosító adat is személyes adatnak minősülhet, így e körbe tartozhat példaképpen a biometrikus azonosító (pl. ujjlenyomat) és a tartózkodási helyre vonatkozó adatok is.
 • Adatfeldolgozás Olyan tevékenység, amely magában foglalja a személyes adatokkal való művelet végzését. Ez magában foglalja az adatok beszerzését, használatát, megtekintését, hozzáférését, rögzítését vagy tárolását, listázását, tagolását, illetve bármely egyéb műveletet vagy műveletcsoportot az adatokra vonatkozóan, ideértve azok rendszerezését, módosítását, lehívását, felhasználását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését. Az adatfeldolgozás magában foglalja a személyes adatok harmadik félnek történő átadását is.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

Az adatkezelés szabályai: 

Jelen adatkezelési szabályzat 2021. január 02-től visszavonásig érvényes. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió az irányadó, mely mindig feltöltésre kerül.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja Látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak ezen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Az üzenetküldés során megadott adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja vagy különleges esetekben törvényi előírás alapján. Személyes adatainak a kapcsolat felvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak kezeléséhez. 

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, melynek során Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adatok kezelése megvalósul.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak felhatalmazás alapján keletkezett jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő birtokába került személyes adatokat magáncélra nem használja fel, továbbá az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség lapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése jogellenes, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat üzleti titokként kezeli és ennek megfelelően megőrzi. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatok tárolását úgy alakította ki, hogy ezen adatok jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlen, nem megismerhető, nem megváltoztatható, illetve nem megsemmisíthető.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében telefonon ügyfeleink személyére vonatkozó információkat nem adunk ki.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezeléseibe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja Érintetteket.

A kezelt adatok pontos köre és az adatkezelés célja: 

Név: Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása

E-mail cím: Az Adatkezelő és az üzenet küldője közötti kapcsolattartást szolgálja

Telefonszám: Az üzenet küldőjének azon elérhetősége, amelyen az üzenettel kapcsolatban az Adatkezelő kapcsolatot tarthat.

Az üzenet szövege nem szükséges, hogy további személyes adatot tartalmazzon.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatfelvételt elősegítése, megkönnyítése, az Érintett adatainak rögzítése, illetve a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítse.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a jogszabályok által meghatározott időtartamig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelésből kizárt területek:

 Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyet nem az Érintettől gyűjt. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, illetve az Adatkezelőnek a weboldalon megadott elérhetőségi adatainak használata során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal használatának megkezdésével Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy a weboldal használata, illetve ajánlatkérés, panasztétel vagy más kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Panasz vagy egyéb célból történő kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett – jelen Adatkezelési tájékoztató ismeretében adott – kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulása, panaszkezelés esetén pedig továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § -a.

 A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

 A www.dpu.hu oldalon megadott elérhetőségi adatokkal az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelőt ajánlatkérés, panasz benyújtása vagy más célból történő kapcsolatfelvétel érdekében megkeresni.

A személyes adatok megadását panaszfelvétel esetén jogszabály írja elő, míg ajánlatkérés vagy egyéb cél esetén az Érintett saját elhatározásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az üzenetváltás, kapcsolattartás, a megkeresésre, illetve ajánlat megadására vonatkozó válasz elkészítése, megküldése, illetve a panasz teljes körű kivizsgálása ellehetetlenül.

 

Sütik (cookie) kezelése:

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az Érintettnek a honlap teljes körű használatát.

 

Az Érintett jogainak érvényesítése:

Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem Érintett a jogai érvényesítésére irányuló kérelmét elküldheti az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz azonnal intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű határköltséget jelentő összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Hozzáférés a személyes adatokhoz:

Az a természetes személy, aki személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését – illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Kezelt adatok helyesbítése:

Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog):

Az Érintett indok nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 1. b) az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 2. c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 3. d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 4. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érinttet kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 •  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogorvoslati lehetőségek:

 Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

 Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,

telefonszáma: (+36 1) 391-1400,

fax-száma: (+36 1) 391-1410.)

 Az, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

 

Záró és vegyes rendelkezések:

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., illetve a GDPR rendelet szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen abban az esetben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, módosul, szűkül, vagy ha azt kifejezetten jogszabály kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő a változást megelőzően 15 nappal honlapján közzéteszi.

Adatkezelő partnereink, adatfeldolgozóink
Ahhoz, hogy jogszabályi kötelezettségeinket teljesítsük, egyes adatok továbbítására lehet szükség. Jelen pontban tájékoztatjuk Önöket, hogy egyes személyes adatokat hová továbbítjuk.
Nemzeti Adó és Vámhivatal 1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
Informatív Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, könyvelő iroda

Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatást kér, kérjük keresse fel cégünket a fentebb megadott elérhetőségeken, hogy kérdéseire megfelelő választ tudjunk adni.

2021.január 02.

Jogi nyilatkozat

I. Általános információk

1) A www.dpu.hu oldalának böngészésével Ön elfogadja a meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket illetve szabályokat. Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen jogi nyilatkozatban foglaltakkal, ne nyissa meg a honlap oldalait.
2) A DP&U Design Kft – mint a www.dpu.hu honlap üzemeltetője – mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt minden információ pontos és időszerű legyen. Ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, illetve azok teljességéért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben korlátozza, megszüntesse.
3) A DP&U Design Kft nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét. Az Adatkezelő nem felel azokért a károkért, költségekért, melyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, rendszerhibából vagy más hasonló okból következik be.
4) A honlapon található linkek használatával elérhető más honlapok tartalmáért, helyességéért, illetve az Ön által más honlapokon megadott adatok biztonságáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy ezen honlapok használata esetén győződjön meg az adott honlapot megjelenítő szervezet adatvédelmi politikájáról.

II. A honlap szerzői jogi védelme
1) A www.dpu.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak, az Adatkezelő, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. Azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Adatkezelő illetve szerződött partnerei jogosultak. A szerzői jog és védjegy jogosultjai minden jogot fenntartanak.
2) A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

TEDD PRÓBÁRA CSAPATUNKAT

Amennyiben tőlünk rendeled meg a következő munkát, azzal támogatsz egy szorgalmas csapatot, hozzájárulsz egy tehetséges egyetemista lány tanulmányaihoz. Mindenki nyer.
DPU Design céglogo

TERMÉKEINK

PÓLÓK/T-SHIRTS
GALLÉROS PÓLÓK
PULÓVEREK
FORMARUHÁK/MUNKARUHÁK
MELLÉNYEK
TÖRÖLKÖZŐK
SAPKÁK
TÁSKÁK
REKLÁM ANYAGOK
CÉGES SZÁJMASZKOK

Lépj kapcsolatba velünk.

info@dpu.hu
+36-30-203-8633

Kövess bennünket